בדיקת בקשה להיתר

You are currently viewing בדיקת בקשה להיתר

הוצאת היתר בנייה – בין אם לצורך הקמת מבנה חדש, הריסת מבנה, תוספת משמעותית לבניין קיים, שינויים פנימיים המשפיעים על הקונסטרוקציה או הצנרת, הצבה של מבנה זמני וגם שינוי שימוש – עלולה להפוך לתהליך מסורבל וממושך. ישנם גם לא מעט מקרים שבהם הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לא מנפיקה את ההיתר. בהתאם כדאי מאוד להבין כיצד מתנהלת בדיקת בקשה להיתר, וכך להתנהל מול הגוף הנ”ל באופן מושכל.

בדיקת תנאים מוקדמים

השלב הראשון של בדיקת בקשת היתר בנייה הוא לבחון האם היא עומדת בתנאים המוקדמים. בדיקה זו מתבצעת תוך 10 ימי עבודה מהמועד שבו הוגשה הבקשה. אם צורפו כל המסמכים הדרושים והבקשה כוללת את כל הפרטים הנחוצים, רשות הרישוי תקלוט אותה ומגישי הבקשה יקבלו על כך הודעה.

אם הבקשה לא עומדת בתנאים המוקדמים, היא לא תיקלט. במקרה כזה, המגיש יקבל פירוט של כל התנאים שבהם לא עמדה הבקשה – כך שיוכל להשלים את החסר ולהגיש בקשה מתוקנת. אם תוך 10 ימי עבודה לא התקבלה תשובה, הבקשה תיחשב ככזו שנקלטה.

בקרה מרחבית

השלב הבא בבדיקת הבקשות להיתרי בנייה הוא בקרה מרחבית. פרק הזמן המוקצה לשלב זה הוא 45 ימי עבודה.

את הבדיקה המרחבית יבצע מהנדס הוועדה (או אדם שהוסמך לכך מטעמו), והיא כוללת בחינה של מידת ההתאמה להוראות הבינוי אשר חלות על אותו נכס (למשל מספר קומות, הסכום של השטחים המבוקשים, השימושים המבוקשים, עמידה בקווי המבנה ועוד).

תוצאות הבדיקה מהוות בסיס לדוח ולהמלצה שתוגש לרשות הרישוי לקראת הדיון שייערך בה בבקשה. בחלק מהמקרים ישלח המהנדס למגיש הבקשה חוות דעת לגבי שינויים הכרחיים, כאלה שבלעדיהם הבקשה לא תעבור את הבדיקה המרחבית. חוות דעת שכזו תישלח עד 10 ימים לפני שמסתיימים 45 ימי העבודה. על סמך חוות דעת זו ניתן לערוך שינויים בבקשה, ולהגישה מחדש עד 5 ימים לפני שמסתיימת תקופת הבקרה המרחבית.

בפרק זמן זה בוחנת רשות הרישוי גם התנגדויות שהוגשו ע”י בעלי זכויות במקרקעין בהתאם לתקנה 37.

בקרת תכן

מרכיב נוסף בבדיקת הבקשה להיתר בנייה הוא בקרת תכן. זוהי בקרה הנדסית לגבי יציבות המבנה, בטיחות אש, תברואה, התגוננות אזרחית, איטום ונושאים שונים, וכן האינטגרציה בין כל הנ”ל. המטרה של בקרת התכן היא להביא למינימום את רמת הסיכון ולהגביר את הבטיחות. חשוב לציין כי לא כל בקשה מחייבת בקרת תכן, וכי שלב זה עשוי להתבצע במכון בקרה אבל גם מחוצה לו.

ללמוד את הנושא מהמומחים המובילים בתחום

התוכן בעמוד זה מהווה באופן טבעי רק חלק מכל הידע הנחוץ כדי להתמודד ביעילות עם כל הדרישות של הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה. על-מנת לסייע לאדריכלים, מהנדסים, הנדסאים, סטודנטים להנדסה או אדריכלות וכן לעורכי דין בתחום התכנון והבנייה ועובדי אגפי הנדסה בוועדות מקומיות, פותחו ב”מכלל” קורסים ייעודיים שמקנים את כל סודות הרישוי הרלוונטיים. בין השאר תוכלו ללמוד בהם סוגיות כגון חישוב שטחים רובוטי, תב”ע, פיקוח רישויי, הקלות ושינויים מיוחדים, מערכת רישוי זמין וכן סקירה מקיפה של הליכי הרישוי מהתכנון ועד הביצוע. תוכניות הלימוד מותאמות לקהל היעד.


אולי יענין אותך גם: