תקנון השימוש באתר ובשירות

הקדמה

ברוכים הבאים ל"מכלל" – גוף מקצועי להכשרת מקצועות הבניה, הפועל באמצעות קורסים לימודיים מקוונים ופעילויות לימוד נוספות להכשרה מקצועית במקצועות הבניה.

השירות ניתן ברובו המכריע באמצעות אתר האינטרנט הפועל בכתובת www.michlal.com (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות – להלן: "האתר"). האתר, לרבות שירותי ההכשרה המקצועית הניתנים ומוזמנים באמצעותו, ייקראו להלן יחדיו: "השירות". [www.michlal.com]

את השירות מפעילה חברת מכלל – הכשרה מקצועית בע"מ, ח.פ. 515807055 ("מפעילת השירות"), שכתובתה ברחוב בר כוכבא 23, בני-ברק 5126002.

תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מטופס הרישום המקוון באתר עבור השירות ומסלול/י הלימוד שבחרת במסגרתו. השימוש באתר, בשירות, לרבות תכונותיו ומאפייניו, מעיד על הסכמתך לתקנון זה וכן למדיניות הפרטיות  של השירות ולהוראות או הנחיות נוספות שמפעילת השירות עשויה להציג בפנייך במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

אתה מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם קודם לכל שימוש נוסף בשירות. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת מכשירי קצה חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). הם מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

רקע

כחלק מהאסדרה של ענף השיפוצים בישראל, רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מקיים כיום רישום של קבלנים בפנקס הקבלנים, בסיווגים שונים, לרבות רישום קבלנים בענף 131 ובכלל זה תת-הסיווג לקבלני שיפוצים. הרישוי והפיקוח שמקיים משרד הבינוי והשיכון כולל גם מבחני הסמכה לענף השיפוצים, אותם נדרשים הקבלנים לעבור כחלק מהליך הרישוי והרישום ("מבחני ההסמכה").

על השירות בתמצית

השירות הושק לאור הכרת השוק והבנת הצורך הקיים בגוף שיקיים הכשרות מקצועיות לבעלי מקצוע בתחומי הבניה, וזאת באמצעות אנשי מקצוע מובילים בתחום מקצועות הבנייה, הבטיחות, התקינה, החינוך ועוד, ובמטרה להעניק למשתמשי השירות תכנית לימודים עדכנית, המותאמת לשוק העבודה המשתנה וכדי להעניק למשתמשים ידע עיוני שיקנה להם את הכלים המקצועיים לעבור את מבחני ההסמכה.

השירות נועד, בין היתר, כדי לסייע לקבלנים לעמוד במבחני ההסמכה ולהרחיב את הדעת בנוגע לנושאים בהם נתקלים קבלנים בחיי היום יום. שיטת ההוראה נעשית ברובה המכריע באמצעות הרצאות מקוונות/קורסים מקוונים באמצעות האתר, באופן המאפשר למשתמשים ללמוד בתנאים, לפי קצב ההתקדמות ובמועדים הנוחים להם. בנוסף, תכנית הלימודים כוללת גם מפגשים פיזיים מעטים, שיתואמו מראש מול המשתמשים, ביחס למקום הלימוד ומועדי ההרצאות.

ההרצאות המצולמות, בכל אחד במסלולי הלימוד השונים המפורטים באתר, ניתנות לצפייה באופן מקוון, יחד עם תכנים נוספים וחומרי עזר כגון מצגות, סרטים, הדמיות ותרגולים. מידע מפורט אודות מסלולי הלימוד השונים, היקפם מבחינת שעות לימוד ותכני הלימוד בכל אחד מהם – מפורטים באזורים המיועדים לכך באתר.

למען הסר ספק מובהר כי השירות הוא לימודי בלבד, ואינו כולל שירותי רישום בפנקס הקבלנים או רישום למבחני ההסמכה.

המידע והתכנים בשירות נועדו להרחיב את הדעת בתחום הבנייה והשיפוצים ולהקנות לעובדים בתחום ידע שיסייע להם לעבור את מבחני ההסמכה. הם אינם תחליף ללימוד מלא של רזי המקצוע. תכנים אלה אינם מהווים חוות-דעת מקצועית, או תחליף להיוועצות ישירה עם איש מקצוע מתאים היכן שהדבר נדרש. ייעוץ מקצועי בתחומים אלה יהיה תלוי לעולם בנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה ויחייב לרוב בדיקה וניתוח מקצועי ומקיף. השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו הוא על אחריותך בלבד.

כדי שתוכל לעקוב אחר הקורסים והשיעורים שבהם צפית, התרגולים שהשלמת ועוד, מפעילת השירות תאפשר לך גישה, באמצעות האתר, לאזור אישי, הכולל מידע אודות היקף השימוש בשירות ומידע רלבנטי נוסף.

אתר השירות כולל גם מידע כללי אודות מפעילת השירות, שירותיה, המרצים השונים וכן מידע אודות דרכי יצירת קשר עם מפעילת השירות. למפעילת השירות מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן או מידע לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מפעילת השירות שומרת את הזכות לסיים כדין וללא התראה מוקדמת כל מבצע שפרסמה באתר, ביחס לשימוש בו או באילו מהשירותים המוצעים בו. מידע נוסף אודות השירות, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, תוכל למצוא בעמודי האתר עצמו.

קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות, לרבות הצפייה בקורסים המקוונים באמצעות האתר, דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריות המלאה. בנוסף, הנך נושא באחריות הבלעדית לרכוש, להחזיק ולשאת בעלויות הכרוכות בציוד ובשירותי התקשורת, המחשבים והתוכנות הנחוצים לשם התחברות לשירות והצפייה בתכניו.

השימוש בשירות ומגבלות השימוש בו

בכפוף להוראות המסמכים המחייבים, מפעילת השירות מעניקה לך רישיון מוגבל לאדם אחד בלבד, ניתן לביטול, שאינו בלעדי, ללא אפשרות להמחאה או למתן רישיונות משנה, למשך תקופת התקשרותך עם מפעילת השירות או עד לביטולו או פקיעתו של חשבונך בשירות, להשתמש בשירות כמפורט לעיל ולהלן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על השימוש בשירות יחולו המגבלות הבאות –

 • הצפייה בתכני השירות תתאפשר אך ורק ממכשיר הקצה באמצעותו נרשמת לשירות וממכשיר קצה אחד נוסף;
 • הרישיון הניתן לך לצפות בתכני הקורס או מסלול הלימוד אליו נרשמת יעמוד לרשותך עד השלמת הצפייה בתכני הקורס וקבלת תעודת הגמר, או במשך 6 חודשים קלנדריים ממועד רכישת הקורס או מסלול הלימוד הרלבנטי- לפי המוקדם. עם סיומה של תקופה זו, ללא תלות בתכנים בהם צפית בפועל, תסתיים זכותך ביחס לקורס או מסלול הלימוד הרלבנטי.

מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו, לרבות הגבלות גישה מסוגים שונים ובכלל זה הגבלת הגישה לכתובת IP מסוימת או טווח כתובות כאמור. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, בהתאם להוראות המסמכים המחייבים, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

הנך רשאי להשתמש בשירות בהתאם לכללים המפורטים במסמך זה. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן). בכלל זאת –

 • אין להשתמש בשירות באופן המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 • אין להשתמש בשירות באופן הפוגע או העלול לפגוע במפעילת השירות, במשתמשים אחרים של השירות, או בספקים או שותפים של מפעילת השירות;
 • אין לנסות לפגוע באבטחת המידע בשירות, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע של השירות, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, ניווט רובוטי או פריצה לשירות;
 • אתה רשאי להשתמש בשירות לצרכייך המקצועיים כמפורט לעיל. אינך רשאי להציע את השירות למכירה חוזרת או לאפשר כל שימוש בו לצדדים שלישיים (ובכלל זה לגורמים נוספים בארגון שאתה משויך אליו). בכלל זה, אין להציג את תכני השירות באופן פומבי, ברשות הרבים לרבות בכיתות לימוד, אולמות וכיו"ב;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • ככל ונרשמת לשירות, אתה רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון משתמש אחד בלבד;
 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
 • אין לבצע או לנסות לבצע הנדסה חוזרת, disassembling או decompiling, לאתר או לכל רכיב או מידע ותוכן בו;
 • אין להשתמש בשירות כדי להתחרות במפעילת השירות או כדי לפתח או לנסות לפתח שירות מתחרה;
 • אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים או מידע מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהשירות;
 • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לשירות ולתכנים בו מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהשירות, או לעמודים בו, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר;

אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

דיוור פרסומי והודעות

ככל ואישרת זאת במהלך הרישום לשירות, אישורך את המסמכים המחייבים מעיד גם על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות (כפי שנמסרו בטופס הרישום המקוון), או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.

בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. מפעילת השירות תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע, סקרים, או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.

רישום לשירות

הרישום לשירות והשימוש בו מותרים לתאגידים או למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה.

במידה והמשתמש הוא תאגיד, אזי האדם מטעם התאגיד הנרשם לשירות באמצעות האתר, מאשר כי הוא מורשה חתימה מטעם התאגיד וכי הוא מוסמך לחייב את התאגיד לעניין המסמכים המחייבים וכי נתקבלו אצל התאגיד כל ההחלטות הנדרשות לצורך ההתקשרות עם מפעילת השירות. למען הסר ספק, מובהר כי המנוי הוא אישי, ואינו מיועד לשימוש על-ידי כל מי מטעמו של התאגיד, אלא רק לגורם הנרשם.

הגלישה באתר אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם. עם זאת, השימוש בשירות עצמו מחייב רישום, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים (ולמשלוח מסרים פרסומיים, אם תסכים לכך). הרישום ייעשה באמצעות השלמת טופס הרישום המקוון באתר ומסירת הפרטים הנדרשים במהלך הרישום, ובכלל זה פרטייך האישיים (או פרטי התאגיד), פרטי יצירת קשר, בחירת הקורס המבוקש, מסירת פרטי אמצעי התשלום המשמש לתשלום עבור השירות והפרטים הנדרשים לצורך הפקת חשבונית.

במידה ותרצה לפנות למפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת השירות לרשות משתמשי האתר, יהיה עלייך להזין את שמך (ושם התאגיד במידת הצורך), כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

מפעילת השירות רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות.

עליך למסור תמיד רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים ולבקש ממך פרטים נוספים כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.

הפרטים שתמסור בעת הרישום יישמרו על-ידי מפעילת השירות והיא לא תעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים.

לאחר השלמת הרישום, אתה עשוי להידרש להזין שם משתמש וסיסמה לצורך גישה לאזורי השירות המחייבים רישום, כגון האזור האישי המוקדש לך באתר. לחילופין, מפעילת השירות עשויה למסור לך את שם המשתמש והסיסמה במישרין. כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך בשירות עליך לשמור בסודיות גמורה על שם המשתמש והסיסמה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ולפחות אחת למספר חודשים. אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שייעשה בחשבונך בשירות, לרבות עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך בשירות.

ביטול רישומך לשירות ומדיניות הביטולים

מפעילת השירות רשאית למנוע ממך להשתמש בשירות אם הפרת את הוראות כל דין או את הוראות המסמכים המחייבים. הפר מי מהצדדים את אילו מהוראות המסמכים המחייבים בהפרה יסודית, יהיה רשאי הצד השני לבטל את ההסכם אם הצד המפר לא תיקן את ההפרה, לשביעות רצונו המלאה של הצד השני, בתוך שבעה ימי עסקים מהמועד שבו הצד השני שיגר אל הצד המפר התראה בכתב בדבר ההפרה, זאת בנוסף לכל סעד או זכות המוקנים לצד השני על פי דין. הפר צד תנאי מן התנאים האחרים הקבועים במסמכים המחייבים, יקצוב לו הצד השני ארכה בת ארבעה עשר ימי עסקים בכתב ומראש לתיקון ההפרה. אם בתקופת הארכה לא יתקן הצד המפר את ההפרה, ייחשב הדבר כהפרה יסודית שלא תוקנה לאחר התראה. המקרים שלהלן ייחשבו כהפרה יסודית של תקנון זה –

 • אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת הרישום;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או באחרים, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות;
 • אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי, או אם ניצלת את זכות השימוש שלך בשירות לרעה, על-מנת לאפשר לגורמים נוספים לצפות בתכני השירות ללא שנרשמו אליו;
 • אם יש לך חוב כספי למפעילת השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;

להסרת ספק, ביטול רישומך לשירות מחמת אי-תשלום במועדו, אין בו כדי לגרוע מחובתך לפרוע במלואו כל תשלום שעלייך להעביר למפעילת השירות.

מדיניות הביטולים – ההתקשרות בין מפעילת השירות לבינך היא התקשרות בין שני עוסקים, לצרכים מקצועיים, ולפיכך הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אינן חלות על התקשרות זו. אם מסיבה כלשהי נרשמת לשירות עבורך צרכייך האישיים, הביתיים או המשפחתיים, מפעילת השירות תאפשר לך לבטל את רישומך לשירות בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. מדיניות הביטולים של השירות היא כדלקמן –

 • בקשה לביטול הרישום לשירות שהוגשה לאחר הרישום, אך קודם לצפייה באילו מתכני מסלול הלימוד אליו נרשמת, תזכה אותך בהחזר הסכום ששולם על-ידך, בניכוי דמי טיפול בשיעור של 10% (עשרה אחוזים) מהסכום ששילמת למפעילת השירות – ובלבד שבקשת הביטול תתקבל אצל מפעילת השירות בתוך 30 ימים ממועד הרישום;
 • בקשה לביטול הרישום לשירות שהוגשה למעלה מ-30 ימים לאחר מועד הרישום, אך קודם לצפייה באילו מתכני מסלול הלימוד אליו נרשמת, תזכה אותך בהחזר הסכום ששולם על-ידך, בניכוי דמי טיפול בשיעור של 15% (חמישה-עשר אחוזים) מהסכום ששילמת למפעילת השירות;
 • לא ניתן לבטל את הרישום לשירות לאחר שצפית/השתתפת בשני שיעורים ומעלה מנושאי מסלול הלימוד הרלבנטי. במקרה כזה יהיה עליך לשאת במלוא התשלום.

בקשה לביטול הרישום לשירות יש להגיש למפעילת השירות בכתב, לרבות באמצעות דוא"ל, באמצעות פרטי הקשר של מפעילת השירות המפורטים בתקנון זה להלן. במקרה והתשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, תהיה מפעילת השירות לקזז מכל החזר שתעביר לך את עלויות הסליקה בהן נשאה. כל החזר כספי בהתאם למדיניות הביטולים ייעשה בהתאם לאחת מדרכי התשלום שמאפשרת מפעילת השירות, לפי שיקול דעתה, בתוך 30 ימי עסקים ממועד הודעת הביטול.

תמורה ותשלומים

השימוש בשירות כרוך בתשלום. התמורה עבור השירות תהיה בהתאם לתעריפים הרלבנטיים, לפי הקורסים והתכנים השונים, כפי שיפורסמו על-ידי מפעילת השירות באתר מעת לעת וכפי שנבחרו על-ידך במסגרת טופס הרישום המקוון לשירות. ניתן לשלם עבור השירות גם באמצעות הטלפון, בשיחה עם נציגי מפעילת השירות. לכל המחירים והתשלומים יתווסף מע"מ, כשיעורו בדין במועד התשלום.

מפעילת השירות רשאית, מעת לעת, לעדכן את התעריפים ואת דרכי ותנאי התשלום וכן להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים שהיא מציעה למשתמשי השירות. הודעה על העדכון תתפרסם באזור הרלבנטי ותיכנס לתוקפה זמן סביר לאחר פרסומה, בהתאם למהות העדכון.

התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

מפעילת השירות רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום הזמינים בשירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.

אם יתברר שכרטיס האשראי שלך או אמצעי התשלום שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה – מפעילת השירות תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה. אם השימוש בכרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או האחראי על אמצעי התשלום שהזנת, יחויב חשבונך בעלות השירות הרלבנטי ותישלח אלייך הודעת דוא"ל מטעם מפעילת השירות המציינת את אישור העסקה.

קישורים

מפעילת השירות עשויה להציב בשירות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. ברובם המכריע של המקרים תכנים אלה אינם מתפרסמים על ידי מפעילת השירות, או מטעמה ומפעילת השירות איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם.

יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת השירות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מפעילת השירות איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר ולהוסיף או להסיר קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות

מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים מסחריים

מפעילת השירות עשויה להציב בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי. תכנים כאלה עשויים להופיע אף במסגרת התכנים הלימודיים עצמם.

מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעילת השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, בשירות המוצע בו ובכל תוכן הכלול בו (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההרצאות המקוונות, המצגות, התרגולים וכל תוכן אחר הכלול בשירות) הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת השירות להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש בשירות, באתר ובכל תוכן הכלול בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השירות.

השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ואתה מצהיר ומאשר כי אתה מודע למגבלותיו כמפורט במסמך זה לעיל. לא ניתן להתאים את השירות לצרכיו של כל אדם או גוף. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו, הכללים הנוהגים לגביו והתאמתו אליך ולצרכיך.

אין כל ערובה כי השימוש בשירות ולימוד התכנים המועברים באמצעותו יוביל לכך שתעבור את מבחני ההסכמה בהצלחה. הדבר, מטבע הדברים, תלוי בך בלבד.

מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה. מפעילת השירות מתחייבת כי תפעל במומחיות, ביעילות, במקצועיות ובמיומנות לתיקונה המהיר של כל תקלה כאמור ותקדיש לשם כך את מלוא המאמצים והכישורים הנדרשים, ככל ומדובר בתקלה המצויה בשליטתה.

מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון שימוש זה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפעילותך במסגרת השירות.

תמיכה

מפעילת השירות תעמיד לרשותך תמיכה טכנית ביחס לשימוש בשירות. פניות לקבלת תמיכה יכול ותעשנה טלפונית ( 03-9486000 ) או באמצעות דואר אלקטרוני ([email protected]), או בכל אמצעי קשר אחר עליו תחליט מפעילת השירות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

טיפול ומענה לפניות יעשה בימים א' – ה' בין השעות 16:00 – 09:00 למעט בימי חג, חול המועד ובימי שבתון. מועדים אלו עשויים להשתנות מעת לעת. במקרה של שינוי תתפרסמנה הודעות מתאימות באתר.

מפעילת השירות רשאית, אך לא חייבת, לפרסם באתר מידע לצורך הדרכה ו/או סיוע טכני למשתמשים המורשים, בין במענה לפניות לקבלת תמיכה ובין אם כמידע כללי.

מפעילת השירות שומרת לעצמה הזכות לוודא כי משתמשים הפונים לקבלת תמיכה, אכן זכאים להשתמש בשירות בהתאם להוראות תקנון זה.

מפעילת השירות תנקוט אמצעים סבירים על מנת ליתן מענה מוקדם ככל הניתן לפניות לתמיכה, אך אינה מתחייבת כי התמיכה שתינתן תפתור כל בעיה שתתגלה או שתיתן מענה מספק לפניית המשתמש. בקשות תמיכה לא נועדו לפתרון תקלות בחומרה, במכשירי הקצה, או ביחס לחיבורו של המשתמש לאינטרנט.

שינויים בשירות והפסקת פעילות

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו של השירות, התכנים ואפשרויות השימוש בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. אין בכך כדי לגרוע מזכותך לצפייה בתכני השירות שביחס אליהם התחייבה מפעילת השירות כלפייך.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירות, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע. מפעילת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירות זמן סביר מראש. במקרה של הפסקה קבועה של השירות, תהיה זכאי להחזר יחסי של התמורה ששילמת למפעילת השירות, שיחושב בהתאם לכמות התכנים בהם צפית ביחס לכלל התכנים בשירות.

שינוי במסמכים המחייבים

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תקנון שימוש זה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתקנון או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. מפעילת השירות רשאית לדרוש ממך לאשר מחדש את המסמכים המחייבים לאחר תיקונם, בכל מקרה של התקשרות נוספת מולך ביחס לשימוש בשירות אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות. הוראות המסמכים המחייבים אותן אישרת ביחס לכל עסקה קודמת עם מפעילת השירות, ימשיכו לחול ביחס לאותה עסקה, אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש בשירות, באתר, או ביחס לכל מחלוקת הנוגעת למסמכים המחייבים, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאה

העבירה מפעילת השירות את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים.

כמשתמש בשירות, אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו

מפעילת השירות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי השירות פוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה, בקשה לביטול רישום ועוד, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם: 03-9486000 / [email protected]/ בר כוכבא 23,בני ברק 5126002. 

עודכן לאחרונה: 03/2019